Search
Post Advert

12 December 2016

Euro Tournament Tennis Table for Sale in Dubai

EURO TOURNAMENT Tennis Table 25mm / 100mm​

T.T Table 25mm with 8 wheels (100mm) in 1.5" square pipe


TOURNAMENT, Colour of side frame will be in BLACK COLOUR

Phone: XXXEXPIREDXXX

Email: XXXEXPIREDXXX

Price: 1 500 Dhs